Thừa Phát Lại Long An

Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ Tư pháp về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

11/12/2021

Thông tư số 05/2020/TT-BTP ngày 28/8/2020 của Bộ Tư pháp về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 của Chính phủ về Tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại

Xem thêm
alt