Thừa Phát Lại Long An

Lập vi bằng ghi nhận, trích xuất và sao lưu dữ liệu điện tử tại trụ sở công ty - người yêu cầu lập vi bằng để làm chứng cứ sử dụng tại Tòa án.
alt