Thừa Phát Lại Long An

Lập vi bằng ghi nhận sự kiện, hành vi pháp lý: hiện trạng và kiểm, đếm thực tế hàng hóa theo hợp đồng mua bán giữa các bên trong hoạt động tố tụng trọng tài
alt